200-310 dumps Free, Practice Security+ SY0-401 dumps 400-101 dumps Red Hat Certified System Administrator - EX200 dumps 300-207 dumps EX300 dumps 400-051 dumps Practice Exam Questions 200-355 dumps 300-320 dumps Download 3I0-012 dumps PDF Questions Answers 070-463 dumps 300-206 dumps 640-916 dumps Exam Ref 70-697 dumps Configuring Windows Devices 210-451 dumps 1Y0-201 dumps Offer Microsoft 070-346 dumps 640-911 dumps JN0-102 dumps Juniper Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-487 dumps 352-001 dumps Microsoft 070-410 dumps On Our Store 210-060 dumps 70-412 dumps 700-501 dumps What is Microsoft's 70-417 dumps? buy Windows 10 Key microsoftwarestore

نظرسنجی عجیب و جالب در مورد لباس زیر زنانه

این مطالب توسط خرید لباس کاندید اسپرت فروش لباس زنانه تهیه شده است.

 

زنان انگلیسی ۱۵۶ میلیون لباس زیر را احتکار کرده اند در حالیکه نصف آن را هم استفاده نمیکنند
.به گزارش پارس ناز بدون توجه به سایز و شکل ظاهری بیشتر زنان انگلیسی حرص خرید لباس زیر دارند.
طبق تحقیقات به عمل آمده ۱۵۶ میلیون از لباسهای زیر در بریتانیا هدر رفته و بدون استفاده مانده است.
 .
.
.
 .
.
.
در یک نظر سنجی که از ۲۰۰ زن بریتانیایی صورت گرفت معلوم شد
که بیش از نیمی از لباسهای زیری که خریده اند بلا استفاده مانده است.
دلیل بیش از نیمی از این استفاده نکردنها راحت نبودن لباس و یا سایز نبودن آنها عنوان شده است.
نکته جالب اینجاست که یک دهم این زنان هنوز سایز واقعی خود را نمیدانند.